สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ได้เชิญ ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล มาให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าในฟาร์มและระบบ IOT ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เทคโนโลยีการทำการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2566 หลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ได้เชิญ ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล มาให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าในฟาร์มและระบบ IOT ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เทคโนโลยีการทำการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm ) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความหมายและกรอบแนวคิดของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงโครงสร้างและคุณลักษณะอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการเชื่อมโยงระหว่างอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง          และเทคโนโลยีอื่น ๆ ไอโอทีควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ ในปัจจุบัน

แกลเลอรี่